سه‌شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۵

Heinrich Kley


شنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۸۵

هنری که زنده است، آثار گذشته را تجدید نمیکند، آنها را امتداد میدهد...
آگوست ردن